อุตรดิตถ์ เขต 1 จับมือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาแกนนำครูจิตวิทยาประจำโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ของอุตรดิตถ์

7 มีนาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน “วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครูและการเข้าใช้โปรแกรม School Health Hero”เขตสุขภาพจิตที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตเด็กนักเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง จากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 10 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 เขตละ 20 คน โดยมีคณะนักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก นำโดย นางสาวกรรณิการ์ พุกศร นักจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากรตลอดการอบรมฯ ตามหลักสูตร 2 วัน 7-8 มีนาคม 2565 ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตเด็กนักเรียน ตลอดจนวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการเรียน พฤติกรรม อารมณ์ สังคม และเป็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุม เข้าถึงบริการของเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง