สพป.ภูเก็ต ประชุมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิค วิธีการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายสู่การปฎิบัติ ให้แก่ครูที่รับผิดชอบ จำนวน12 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต บ้านบางคู บ้านกู้กู เกาะสิเหร่ บ้านอ่าวน้ำบ่อ บ้านป่าครองชีพ วัดเทพกระษัตรี บ้านเกาะนาคา บ้านไม้ขาว หงษ์หยกบำรุง บ้านท่าเรือและท่าฉัตรไชย ณ ห้องพุดภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)