ศธ.-สพฐ. เปิด “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” จังหวัดสระบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กพฐ. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี 

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องทำอย่างไร ให้สถานศึกษาเป็นมากกว่าสถานที่ให้ความรู้ แต่ยังต้องเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุข มีความปลอดภัยด้วย จึงได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เข้าถึงนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้ ให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาได้เดินทางไปสร้างการรับรู้ในหลายพื้นที่ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในส่วนของจังหวัดสระบุรีในวันนี้ ก็ได้สร้างการรับรู้ในโรงเรียน และมีการสาธิตการดับเพลิง เพื่อที่ว่าหากเกิดอัคคีภัยก็สามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้ พร้อมกันนั้นยังได้อบรมสร้างความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center กับครูทั่วประเทศแล้วกว่า 170,000 คน จะเห็นได้ว่าการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center มีข้อดีหลายด้าน ทำให้การร้องเรียนมีความรวดเร็ว รวมถึงปัญหาการไม่กล้าร้องเรียนก็จะหมดไปด้วย ซึ่งขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วกว่า 50 เรื่อง และกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

ทางด้าน นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า การจัดโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าถึงความปลอดภัยในทุกมิติ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งเป็นวาระเร่งด่วน โดยมีมาตรการในการดำเนินงาน 3 ทาง คือ “ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม” เพื่อให้นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความสบายใจและความมั่นใจต่อสถานศึกษาว่าจะสามารถดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยได้ ดังนั้นจึงมีการสร้างระบบดูแลความปลอดภัยที่จะเป็นช่องทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง

“ทั้งนี้ การจัดงานกิจกรรมสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้ 4 ภูมิภาค 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเชียงราย จังหวัดราชบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการจัดงานที่จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว ส่วนกิจกรรมวันนี้นอกจากการสาธิตการดับเพลิง ยังมีการแสดงภาพยนตร์สั้นสะท้อนเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในสถานศึกษาที่ทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัย เป็นตัวอย่างของปัญหาที่สามารถใช้แอปพลิเคชันของ MOE Safety Center ในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสาธิตด้านความปลอดภัยของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค และมีศิลปินดาราคือคุณแทค-ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม กับคุณแก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านความไม่ปลอดภัยในอดีตได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในวันนี้ด้วย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว