อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน ผ่านระบบ Google Meet

9 มีนาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet จากสถานีต้นทางห้องประชุมหลงหลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งลิงค์ไปยังช่องทางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนา การดำเนินงาน ประเมินผล ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจนเกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นกับสังคม ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม