ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้ารับการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผอ.สพม.พะเยา รับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 1 ปี ครั้งที่ 1

.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้ารับการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 1 ปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา

คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการ, นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการ และนายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการ