การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ี่่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้อประชุมเฉลิมรัตน์ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ซึ่งจะดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒(ข้อ ๑๐.๒)และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯที่ ๗๘/๒๕๖๕ เข้าประชุม