สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ขัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา ด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กพร.กล่าวรายงาน เพื่อให้การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามเกณฑ์การประเมินฯ