ร่วมพิธีมอบอาคารราชพฤกษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มี นายสันติ บำรุงธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๖๓๒,๔๔๙ บาท

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคาร        ราชพฤกษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนายสันติ บำรุงธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งสิ้น จำนวน ๖๓๒,๔๔๙ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณของทางราชการ จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท การระดมทรัพยากรจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ จำนวน ๔๒๗,๗๓๕ บาท และจากโครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖๙,๗๑๔ บาท โดยได้รับการสนับสนุนชุดช่างจาก กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓  นำโดย พันโท ปนิธิ  ศรีจิวังษา ผบ.หน่วย ร.๒๓ พัน ๔ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๒ พร้อมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายสันติ บำรุงธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๗๔๔ อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ก่อสร้างเมื่อ ปี ๒๕๓๗ ด้วยงบประมาณของทางราชการ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) สภาพอาคารทั่วไปเริ่มชำรุด เมื่อปี ๒๕๕๗ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะ ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่าง) และต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ การระดมทรัพยากรจากชุมชน เงินนอกงบประมาณ และการสนับสนุนชุดช่างจาก กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓  จึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ และจัดพิธีมอบอาคารราชพฤกษ์อนุสรณ์ ขึ้นมาในวันนี้