สพม.เชียงหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประชุมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit Bank)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประชุมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit Bank) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะวิชาการควบคู่ทักษะอาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือติดตัวแก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ภายใต้ “โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะฐานอาชีพในยุควิถีใหม่ สังกัด สพม.เชียงใหม่” เพื่อให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมปลายได้เรียนรู้ Upskill Reskill ทักษะใหม่ ๆ และทักษะที่จำเป็น เพื่อสร้างความถนัดของตนเอง สู่การตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ สู่เป้าหมายของชีวิตในการประกอบอาชีพ
ภาพ/ข่าว ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี