สพป.เลย เขต ๒ รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน   อำเภอวังสะพุง  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  ได้ให้การต้อนรับ นางสาวดุริยา   อมตวิวัฒน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และคณะ ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการเป็นกรณีปกติ รอบที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔-๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู-อุดรธานี โดยคณะผู้ตรวจราชการได้เยี่ยมห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการมอนเตสซอรี่ เยี่ยมห้องเรียนต่าง ๆ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ๒ เรื่อง เรื่องของคุณภาพการศึกษา และความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียน  ครู  ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ จากการตรวจราชการครั้งนี้ได้รับการชื่นชมการบริหารจัดการเรียนแบบมอนเตสซอรี่และขอให้ดำเนินการต่อไป