สพฐ. องค์กรแห่งความผาสุก ณ สวนวันครู 65 เช้า 16 มี.ค. 65

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรับประทานอาหารพร้อมเครื่องดื่ม รับฟังเพลงอันไพเราะ ท่ามกลางสวนสวยยามเช้า สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความผ่อนคลายให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมสร้าง สพฐ. ให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ก่อนร่วมดำเนินรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ สวนวันครู 65 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม สพฐ. องค์กรแห่งความผาสุก เกิดขึ้นจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มีนโยบายที่จะสร้างให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นองค์กร แห่งความผาสุก โดยมอบหมายให้ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการ “สพฐ. องค์กรแห่งความผาสุก” เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านร่างกาย (Happy Health)

2. ด้านจิตใจ (Happy Heart)

3. ด้านสังคมการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Happy Working Society & Environment)

และ 4. ด้านสวัสดิการ (Happy Welfare)

โดยเริ่มต้นจากการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ สพฐ. ในพื้นที่ภายนอกอาคาร ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ มีความร่มรื่นสวยงาม เน้นความเป็นระเบียบและความปลอดภัย รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สวนวันครู ซึ่งใช้สำหรับพักรับรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ที่มีการใช้งานมาในระยะเวลานาน อุปกรณ์มีการชำรุด ทรุดโทรม โดยได้ทำการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน บำรุงเพิ่มเติมพรรณไม้นานาชนิด ปรับปรุงระบบการให้แสงสว่าง ระบบให้น้ำต้นไม้ ระบบอำนวยความสะดวก ได้แก่ ม้านั่ง ป้าย ตลอดจน น้ำพุ น้ำตก และประติมากรรมสวนหย่อม ซ่อมแซม จอ LED สำหรับจัดฉายภายในสวน เป็นต้น เพื่อสร้างให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายความเครียด สร้าง สพฐ. ให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุกต่อไป

สำหรับกิจกรรมวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อาหารพร้อมเครื่องดื่ม และเสียงดนตรี จาก ภาคีแห่งความผาสุก ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. และนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณภาคีแห่งความผาสุกทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมมอบความสุขให้กับบุคลากรของ สพฐ. ในวันนี้