โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษ                ที่ ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสรรกิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษ ที่ ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงความเป็นมา เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน แนวทางการนิเทศติดตาม และการสรุปผลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมแจ้งกำหนดการนิเทศติดตาม ครั้งที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  และกำหนดการ การถอดบทเรียน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕