ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฯ จัดโครงการสภาจำลองสัญจร เผยแพร่ความรู้การเมืองการปกครอง และบทบาทหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา  ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กว่า 300 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” และเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“ในโอกาสนี้โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกด้วย” ดร.จิตติศักดิ์ ผอ.ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา กล่าว

…………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผอ.ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา