สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการคู่มือการดำเนินงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ผอ.ฉก.ชน. สพฐ.) พร้อมด้วย นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการคู่มือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมสมองจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ปรับปรุงคู่มือฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอำเภอ และระดับสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาวีรานุวัตร กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพ /ข่าว : ฉก.ชน.สพฐ.