กิจกรรมพบกันทุกวันพระ สพป.เลย เขต ๒

วันอังคารที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๖.๓๐ น.  ณ วัดโนนสว่าง   อำเภอวังสะพุง  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการ  ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ถวายปัจจัย  เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓    การทำบุญใส่บาตร อันประกอบด้วยองค์คุณ ๓ ประการคือ ๑.ปัจจัยสิ่งของสำหรับทำบุญบริสุทธิ์  ๒.เจตนาของผู้ถวายบริสุทธิ์  ๓. พระภิกษุสามเณรเป็นผู้บริสุทธิ์  การทำบุญนั้นทำได้ตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ที่จะกระทำได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อน นับเป็นวิธีการสร้างบุญบารมีอันจะเป็นบุพเพกตปุญญตา  สำหรับตนเอง และเป็นผลดีที่ได้ช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยอ้อม กิจกรรมพบกันวันพระเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)