+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2562+++

^^^^ วันนี้ เวลา 10.00 น.    นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนดประชุมประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี  2562  ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

///  โดยในการประชุมวันนี้  มีการพิจารณาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  โดยจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนประจำอำเภอ ( ฉก.ชน.อำเภอ)   ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน