สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) เพื่อให้การบริหารวงเงินเป็นไปอย่างคุ้มค่า เป็นธรรม บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) เพื่อให้การบริการวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้ง และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ้มค่า และเป็นธรรม บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  โดยมี นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวปุณิกา แซ่เตียว นักทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑