สพม.39 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”

        นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยทีมบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดที่ 19 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.62 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นหน่วยพัฒนาฯ         โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาจาก 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก แพร่ น่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 308 คน ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ.62 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก