สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู ประกอบด้วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และโรงเรียนสารภีพิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว: ศน.วราภรณ์ อนุวรรัตน์