สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุดเขต สวยสม อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมชับเคลื่อน” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และจุดเน้น ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 จุดเน้น รวมถึงนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีรูปแบบการติดตามที่หลากหลาย และมีกำหนดการติดตามเชิงประจักษ์ที่เขตพื้นที่การศึกษา ในวันวัน 30 มีนาคม 2565 โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะติดตามฯ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเด็นดังกล่าว