++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพนักเรียนจบ ม.3+++

^^^ วันนี้  เวลา 13.00 น.   นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ( ชั้น ม.3) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมืออาชีพ”  ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้และอาชีพให้แก่นักเรียนดังกล่าว  โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน    โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่านสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม   ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน