อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดย On site และOn line ผ่านระบบ Microsoft team

23 มีนาคม 2565  นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และส่งสัญญาณผ่านระบบ Microsoft team  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าชมและรับฟังการประชุม ณ ที่ตั้ง เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งก่อนการประชุมประธานการประชุมได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและผู้ที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องประจำเดือนมีนาคม 2565 การมอบทุนจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุ ประสบอุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ให้กับนักเรียนในสังกัดที่ด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุ ประสบอุบัติภัย และรับมอบทุนสนับสนุนกองทุนฯ ดังกล่าวจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “แรลลี่การกุศลเพื่อน้อง UTD ONE ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมออโต้เซอร์วิส อุตรดิตถ์ โดย นายบุญธรรม กอนโภชน์ จัดขึ้นเพื่อนำรายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุ ประสบอุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1