เด็กเลย 2 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ

ด้วยสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  ได้จัดการประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ ๓๑  ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒  ขึ้น ภายใต้คำขวัญ   “Kindness Matters หรือ ความเมตตากรุณา”   เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนในการแสดงความสามารถ และมีโอกาสเข้าไปแข่งขันในระดับสากล

จากเหตุผลที่ว่า    สันติภาพคือสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายใฝ่หา  ปรารถนาให้เกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาติ แต่ทว่าด้วยเหตุผลทางด้านเชื้อชาติ  ดินแดน และการเมือง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง รบราฆ่าฟัน และนำไปสู่สงคราม ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและล้มตายเป็นอันมากเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของประชากรทุกถิ่นฐาน  ซึ่ง การวาดภาพเป็นการแสดงออกถึงความสามารถและอารมณ์ในทางศิลปะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะท้อนให้เห็นถึงความคิด จินตนาการและความใฝ่ฝัน ใฝ่หาความสงบสุขและสันติภาพของเด็กในวัยเด็ก  เป็นจินตนาการอันบริสุทธิ์  สะอาด ปราศจากการเสแสร้งแกล้งทำ  ย่อมเป็นยอดปรารถนาสำหรับมนุษย์ทั่วโลก

ในการประกวดวาดภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อแสดงออกถึงการใฝ่หาความสงบสุขของมวลมนุษยชาติ    สะท้อนความรู้สึกของเด็กและเยาวชนให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านทางสื่อภาพ   แสดงความรับผิดชอบต่อชาวโลกให้ละเว้นการทำสงคราม   เป็นการสนับสนุนการแสดงออกทางศิลปะในการวาดภาพ   ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรแก่เด็กนักเรียนในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพ

กฎกติกาและคุณสมบัติ  

๑.เป็นเด็กนักเรียนอายุระหว่าง ๑๑-๑๒ ปี

๒.ส่งผลงานได้เพียง ๑ ภาพต่อ๑ คน ต้องเป็นภาพที่เขียนขึ้นด้วยตนเองตามลำพัง

๓.ขนาดของภาพต้องไม่เล็กกว่า ๑๔x๒๐ นิ้ว และไม่ใหญ่กว่า ๒๐x๒๔ นิ้ว

๔.ห้ามเขียนเป็นภาพสามมิติ  และห้ามเขียนคำบรรยายใด ๆ เป็นตัวอักษรลงบนภาพโดยเด็ดขาด

๕.ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จากการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ครั้งนี้ เด็กหญิงสุนิศา   ดอกไม้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ส่งผลงานภาพโปสเตอร์เข้าประกวด  ผลงานที่วาดออกมาเป็นภาพนกพิราบสีขาว  ซึ่งแนวคิดและแรงบันดาลใจที่วาดภาพนี้ออกมา  น้องบอกว่า นกพิราบสีขาว เป็นตัวแทนแห่งความเมตตากรุณา ความโอบอ้อมอารีย์ให้ความอบอุ่นดูแลทุกชีวิตในโลกนี้จนเกิดสันติภาพที่แท้จริง   จึงเป็นที่มาแห่งรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑  ในระดับประเทศ  ได้เป็นตัวแทนเด็กไทยส่งผลงานไปประกวดในระดับสากล ที่สำนักงานไลออนส์ใหญ่ประเทศสหรัฐเอมริกา  มาร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับเด็กเก่ง สพป.เลย เขต ๒ ไปพร้อมกัน…