สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน

>>>>>>วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 มีครูเข้ารับการอบรมทั้ง 75 คน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะกับครูที่เข้ารับการอบรม โดยการนำ สื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน