อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ และระบบ CCT

29 – 30 มีนาคม 2565  นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รวมทั้งวิทยากรและคณะผู้ดำเนินโครงการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าวทั้ง 4 รุ่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ ติดตาม ตรวจเอกสารและให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข อย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้แก่ นายกฤษณะ ประฉิมมะ ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นวิทยากรหลักและนายฆวัช จันทร์ผง ครูโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เป็นวิทยากรผู้ช่วย ตลอดการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ ครึ่งวัน เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19