สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

30 มีนาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปี 2565 โดยผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team  โดยมีสถานีต้นทาง ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้ทำหน้าที่กรรมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากร ใช้ระยะเวลาการดำเนินการประชุม 1 วัน มีเป้าหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาและเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นกับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา