โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีเปิดบ้าน BICEC Open House 2518 ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

   นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร่วมพิธีเปิดบ้าน BICEC Open House 2518 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อ.เมือง จ.ตาก  โดยมีนายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้คิดเป็น ทำเป็น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้มีทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพ  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทำ.