สพป.เลย เขต ๒ รับรายงานตัวปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันศุกร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  นายประสิทธิ์  คำกิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จำนวน ๖๑ ราย รวม ๑๐ วิชาเอก ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๑๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๕ โดยได้ให้โอวาทในหลักการครองตน  (การพึ่งตนเอง  มีความรับผิดชอบ ประหยัดอดออม รักษาระเบียบวินัย/เคารพกฎหมาย/ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา/การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) หลักการครองคน (เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ  มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน) หลักการครองงาน(มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม) การนี้ มีนางสรัญญา  บุดดา  นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  นางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ