สพฐ.จับมือ ป.ป.ช. บูรณาการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภาคเหนือ

สพฐ.จับมือ ป.ป.ช. บูรณาการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จุดที่ 4 ภาคเหนือ และบรรยายพิเศษโดยเน้นการมีส่วนร่วมดำเนินการระหว่างภาคี เครือข่าย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สพฐ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสุจริต  อีกทั้งเป็นการขยายผลให้โรงเรียนในสังกัดนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ด้านสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเกียรติจาก นางสมพร สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. บรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ให้เกียรติพบปะพูดคุย ให้ข้อชี้แนะแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ที่จัดขึ้นภายใต้มาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน