สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 

7 เมษายน 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แก่ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ และ ดร.ละออ วันจิ๋ว พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยข้อง ร่วมรับการตรวจราชการกับหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุตรดิตถ์ และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของสำนักงานเขตพื้นมี่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในเรื่องต่อไปนี้ พาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด โรงเรียนคุณภาพ ความปลอดภัยสถานศึกษา Moe Safty Center และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และในภาคบ่าย นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดพระฝาง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนวัดพระฝางเป็นโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายอาคม สีพิมพ์สอ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายสิงหา บุญเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝาง พร้อมด้วย บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะครูโรงเรียนวัดพระฝาง ร่วมรายงานและเติมเต็มข้อมูล โดย นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สพฐ.ได้แนะนำการส่งข้อมูลความปลอดภัยสถานศึกษาผ่าน Moe Safty Center ในช่องทางต่างๆ เพื่อรายงานปัญหา เหตุการณ์ และนำสู่การแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือได้ทันเวลาและทั่วถึง