ร.ร.ภูกระดึงวิทยาคม สพม.19 จัดกิจกรรม “กระพี้จั่นบาน เปิดบ้าน ภ.ว.ค.” (มีคลิป)

นายประทัด ผาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม.19 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โดยนำชื่อต้นไม้ประจำโรงเรียนมาเป็นชื่องานว่า “กระพี้จั่นบาน เปิดบ้าน ภ.ว.ค.” โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน  และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายฯ ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เข้าร่วมเป็นเกียรติพร้อมร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน  เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่สากล และเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษา ให้แก่บุตรหลานของตนทั้งในเขตพื้นที่บริการ พื้นที่ใกล้เคียงที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม