+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินด้านการอ่าน ป.1 ++

^^^^   วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหัวหน้าสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1  ให้การสอบได้ผลการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอย่างแท้จริงตรงตามความสามารถของนักเรียน ตลอดจนสามารถนำเป็นแนวทางการสอนภาษาไทยพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

///  การประเมินความพร้อมความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ถือเป็นกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะเป็นการประเมินนักเรียน ชั้น ป.1  เพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยมีเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.1  จำนวน 1,983 คน  ทั้งในและนอกสังกัด  โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สังกัดการศึกษาเอกชนและโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 152  สนามสอบ โดยประกาศผลในวันที่ 18  มีนาคม 2562  ผ่านเว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา++ธีรธิดา   พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++++++

++ 

ธีรธิดา พรหมมาแบน