สพฐ. ประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้แทนจากสำนักต่าง ๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต โดยเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


ทั้งนี้ สพฐ. เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้จัดประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพฐ. จากผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรจากสำนักต่าง ๆ ของ สพฐ. โดยมุ่งหวังว่าจะเกิดการพัฒนาการดำเนินงานของ สพฐ. ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป