สพฐ.-สธ. หนุน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พร้อมเปิดเรียน On-Site มั่นใจ ปลอดภัย Covid-19 พร้อมกันทั่วประเทศ 17 พ.ค.นี้

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเปิดงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site มั่นใจ ปลอดภัย Covid-19 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

ในโอกาสนี้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site มั่นใจ ปลอดภัย Covid-19 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความสุข โดยตระหนักถึงอุดมการณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 9 ข้อ และแนวทางการดำเนินงาน 4 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 มีมาตรการควบคุมโควิดอย่างปลอดภัย เช่น นักเรียนกักตัวที่บ้านก่อนมาโรงเรียน คัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน พักที่โรงเรียนจนสิ้นภาคเรียน มีระบบ School Isolation ที่โรงเรียน มีมาตรการเข้าออกโรงเรียนของครู บุคลากร และผู้ประกอบการ อย่างเคร่งครัด

ขั้นที่ 2 เติมเต็มภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย เช่น สำรวจตนเอง (Self-Assessment) ประเมินถึงสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังทำไม่ได้ สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ครูนำไปออกแบบการสอนแบบรายบุคคล (Customized Education) เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วย Active Learning/ Hands On/ Minds On

ขั้นที่ 3 พัฒนาทักษะชีวิต เช่น ฟังบรรยายตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมทั้งทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต การสำรวจและการดูแลให้คำปรึกษานักเรียนด้านสุขภาวะ

ขั้นที่ 4 ต่อยอดไอเดียสู่การพัฒนานวัตกรรม เช่น กิจกรรมโครงงานที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำตามความสนใจ การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ พัฒนานวัตกรรม สู่การจดอนุสิทธิบัตร และนำไปใช้จริง

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อไปว่า ขอบคุณทีมโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา ร่วมทำเพื่อนักเรียนให้ได้ความรู้ใกล้เคียงหรือเหมือนการเรียนแบบ On-Site ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุด ในการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้กับนักเรียน ทั้งการอบรมและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนการเรียนรู้ การพัฒนาโครงงานและนวัตกรรม ซึ่งได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยและนวัตกรรมของนักเรียนในห้องปฏิบัติการวิจัย และห้อง STEM ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีอยู่ที่บ้าน แต่จะทำอย่างไรให้นักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดการเปิดเรียนแบบ On-Site 100% เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสมาใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้อย่างเต็มที่ แต่การเปิดเรียนนั้นต้องมีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับเด็กและผู้ปกครองด้วย

ทางด้าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลการฉีดวัคซีนของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พบว่า นักเรียนได้รับวัคซีนสองเข็มแล้วมากกว่าร้อยละ 90 เป็นจำนวนที่น่าพอใจ สำหรับจุดเน้นมาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นั้น ทางสถานศึกษาต้องประเมินตนเองผ่าน TSC+ โดยนักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ผ่านระบบสถานศึกษา พร้อมทั้งเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก ขณะที่นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK เมื่อมีอาการหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกัน หรือหากนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สำหรับโรงเรียนประจำ ในกรณีที่นักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสียงต่ำ สามารถเรียน On-Site ตามปกติ โดยสังเกตอาการ และประเมิน TST หากกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน และทํากิจกรรม ในโซนกักตัวตามแนวทาง Sand box : Safety Zone in School เป็นเวลา 5 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการ อีก 5 วัน สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที หรือตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้าย ในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ ทางด้านสถานศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายอากาศ มีการเว้นระยะห่าง และกำกับ ติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด พร้อมทั้งประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน หากมีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ School Isolation ตามแนวทาง Sandbox : Safety Zone in School ต่อไป