เลขาธิการ กพฐ. ประชุมติดตามการดำเนินงาน สพฐ. ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ทั้งนี้ นายอัมพร พินะสา ได้ฝากให้ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ โดยให้จำแนกเป็นช่วงเวลาว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง โรงเรียนใดมีการขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยม และโรงเรียนใดยังต้องการความช่วยเหลือ ซึ่ง สพฐ. ต้องจัดทำข้อมูลโดยละเอียด และพร้อมสนับสนุนโรงเรียนเหล่านั้นด้วย  นอกจากนี้ยังฝากถึงการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ต้องกำหนดกรอบทิศทางให้ชัดเจน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจในทิศทางการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 


สำหรับการเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงนี้ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้มีความปลอดภัยในทุกกรณี และต้องเตรียมแผนรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งเร่งรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ครบตามเป้าหมายของสาธารณสุขกำหนด และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน