ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.ในอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

19 เมษายน 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย สายที่ 1 ชั้นประถมมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2564  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีดังกล่าว ผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 รวม 32 ราย  โดยมี นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ และ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ข้าราชการครูที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ทั้งหมดเป็นข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตำแหน่งสุดท้าย ในปีที่เกษียณอายุราชการ ต่างปลื้มปิติ และถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล