สพฐ. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีประเด็นในการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ รายงานการเงินของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาส 1-2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา รายงานผลการลงระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS) ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา รวมถึงการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 และการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 เป็นต้น