สพป.เลย เขต ๒ ประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๔,๖๓๑,๔๔๐ บาท   แยกเป็น รายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๖,๓๔๒,๔๔๐.- บาท โดย สพฐ. มอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเป็นผู้ดำเนินการประกาศการจัดซื้อโดยวิธี e-building และ รายการสิ่งก่อสร้าง   ๓๘,๒๘๙,๐๐๐.- บาท และเพื่อพิจารณา แนวทางการติดตาม สภาพการก่อสร้าง ปัญหาและแนวทางแก้ไข  การติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ แบ่งคณะกรรมการเป็น ๓ สาย  สายที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาด โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์  โรงเรียนบ้านโคกมน  สายที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย   โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล  สาย ๓  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า  โรงเรียนบ้านอีเลิศ แนวทางการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายงบประมาณ  งบลงทุน ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อให้เป็นไปตามที่ สพฐ. กำหนด ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีรอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม