เลขาธิการ กพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานศาลปกครอง

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานศาลปกครอง โดยมี นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายยุทธนา ศรีตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ สพฐ. ในการที่จะดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศาลปกครอง หลักกฎหมายปกครอง และแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้แก่ ครู บุคลากรของ สพฐ. โดยระยะแรก ในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสำหรับนิติกร โดยการทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการอบรมในระหว่างวันที่ 2 – 13 สิงหาคม 2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความร่วมมือทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการในขั้นต้นแต่ประสบความสำเร็จและสามารถตอบสนองการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างดียิ่ง

“สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพฐ. และสำนักงานศาลปกครอง ได้ร่วมหารือในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง หลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองแก่บุคลากรของ สพฐ. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดระยะเวลาความร่วมมือไว้ 5 ปี นับแต่วันลงนามร่วมกัน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานประสานความร่วมมือภายใต้อำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานที่จักก่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในอันจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว