สพม.พะเยา แสดงความยินดีกับข้าราชการรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัด เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564 จำนวน 7 ราย ได้แก่

1. นายผล ยะนา

2. นายพิเชฐ์ สมฤทธิ์

3. นายเจดีย์ เดชพันธุ

4. นายศาสตรา วงศ์จุมปู

5. นายวิโรจน์ แสงแก้ว

6. นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์

7. นายวัชระ การสมพจน์