ผู้ตรวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วน ณ โรงเรียน Stand Alone สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

26 เมษายน 2565 นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตาม ประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีคณะติดตามจากหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ร่วมติดตามด้วย ในการนี้ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการและคณะและ นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) ร่วมรายงานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบาย โรงเรียน Stand Alone ของโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) โดยประเด็นสำคัญๆ การตรวจและติดตาม ได้แก่ นโยบายพาน้องกลับมาเรียนภายใต้ “นำกลับ ค้นหา พัฒนา ส่งต่อ” เรื่อง โรงเรียนคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยสถานศึกษา“MOE Safety Center” ภายใต้มาตรการ 3 ป. “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” และนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู