ผวจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้นำเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี พิธีมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเตย ที่ประสบอัคคีภัย พิธีมอบเงินช่วยเหลือ นายวิทยา ศุภะเกษ ข้าราชการบำนาญ ที่ประสบอัคคีภัย พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 16 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระสุนทรธรรมเมธี (พร ปธ.7) ให้นักเรียนในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอพยุห์ จำนวน 22 ทุน โดยคณะกรรมการมูลนิธิพระสุนทรธรรมเมธี (พร ปธ.7) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่องค์กร บุคคล ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และการแสดง To Be Numberone ของนักเรียนโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าแข่งขัน To Be Numberone จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว