สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๓๒ อัตรา

 

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๓๒ อัตรา โดยมี นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ ดังนี้ ให้โอวาทในเรื่อง การปรับตัวการอยู่ร่วมกับผู้ร่วมงาน รับผิดชอบงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย และเรื่องการทำโทษ    ผู้เรียน นายประเสริฐ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์  รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  ให้คุณครูบรรจุใหม่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ใช้ความรู้อย่างหลากหลายวิชา ,นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  ให้โอวาทโดยให้ครูบริหารเงินเดือนที่ได้รับ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ,นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์  รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ให้โอวาท ในการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อครูจะได้จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน