สพฐ. แจงกรณีครูคลังสมอง ชี้ไม่ได้เลิกจ้าง พร้อมตั้งงบประมาณรองรับแล้ว

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีตัวแทนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือครูคลังสมอง อ้างว่า สพฐ. จะเลิกจ้างครูคลังสมองทั้งหมดในวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ สพฐ. พิจารณาทบทวนการจ้างครูคลังสมองต่อไป นั้น

นายอัมพร ได้ชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยโครงการนี้เริ่มในปีงบประมาณ 2553 ใช้เงินงบประมาณภายใต้โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : 2553 – 2555 สนับสนุนการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สิ้นสุดโครงการและสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน 2555 ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 มีการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีรอบระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 ปี/รอบ (รอบที่ 1 เริ่มปีงบประมาณ 2556-2558 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2561 และรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562-2564) มีการเปลี่ยนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุก ๆ 3 ปี โดย สพฐ. มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งให้ สพฐ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งรอบที่ 3 นี้สิ้นสุดการดำเนินโครงการและสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณ ในวันที่ 30 กันยายน 2564

จากนั้นในปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครูลูกจ้างชั่วคราวในโครงการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อลดภาระของครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จึงได้จ้างครูลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มเดิมในโครงการดังกล่าว อีก 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยปัจจุบัน มีครูในโครงการดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,677 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565)

“ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว ไม่ได้เป็นการเลิกจ้าง แต่เป็นการหมดสัญญาตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของค่าจ้างครูและบุคลากรทุกตำแหน่ง สพฐ. ได้ขอตั้งงบประมาณรองรับค่าจ้างทุกตำแหน่งไว้แล้ว และไม่มีนโยบายที่จะเลิกจ้างบุคลากรแต่อย่างใด ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว