โรงเรียนราชวินิต สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน อายุ 5 ปี – 11 ปี

วันที่ 26 เมษายน 2565 โรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอายุ 5 ปี – 11 ปี 11 เดือน 29 วัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดย ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต พร้อมด้วยคณะครูให้การดูแล อำนวยความสะดวกให้คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัฏจักร ประมวลศิลป์