หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ-ครูผู้ช่วย 64

แนวทาง PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา

แนวทาง ว12 ผู้บริหารการศึกษา

แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู

แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ว3-54-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ

ว4-60 แนวทางการพัฒนา ขรก.บรรจุใหม่

ว6-65 หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน

ว8-63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ว8-2562 หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือก ผบ.สถานศึกษา

ว12-63 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ว13-63  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ว14 – 63 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ

ว17-56 การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน

ว25-64 วิธีการสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย

ว27-55 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข