แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ของ สพฐ.

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Download แบบรายงานบริหารงานบุคคล-64