ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สพฐ.