เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี ฝงบประมาณ 2566-2568  ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

วันที 1 พฤษภาคม 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผอ.สพม.พงภกรน   เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี ฝงบประมาณ 2566-2568  ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เพื่อให้ครูได้รับความรู้ตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ นำความรู้มาขยายผลใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พีฒนาครูผู้สอนด้านดารจัดกระบวนการเรียนรู้  วัดผลและประเมินผล  และเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 ผู้เข้ารับการอบรม ครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 140 คน โดยมีนางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.พงภกรน ร่วมในพิธีเปิด และพบปะพูดคุยกับผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา  เรวดี…ภาพ / ข่าว