สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้มีคุณภาพ โดยรวมพลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2